Cookie policy

The policy in English

Denna Cookie Policy gäller den globala organisationen av Sodexo-enheter (nedan kallad Sodexo) för alla dimensioner och aktiviteter, i alla geografiska områden där vi arbetar.

Sodexo är den datakontrollant som samlar och behandlar den personliga information du tillhandahåller på sodexo.se (”Vår sajt”).

Vår Cookie Policy syftar till att visa dig hur vi respekterar privatlivet för alla besökare på vår webbplats.

I denna policy betyder personuppgifter information som avser en individ och som identifierar den individen, antingen direkt eller indirekt, såsom ditt namn eller din kontaktinformation.

Om du har några frågor angående behandlingen av din personliga information på vår webbplats, se vår online sekretesspolicy på https://www.sodexo.se/integritetspolicy/ eller kontakta oss genom att skicka ett mail till någon av kontakterna listade på den sidan.

Vår webbplats använder cookies, webbbeacons för att förbättra vår webbplats prestanda och förbättra din webbläsarupplevelse. Vissa delar av vår webbplats använder även cookies för att förstå mer om dig, så vi kan erbjuda dig en mer personlig upplevelse.

VAD ÄR EN COOKIE?

En cookie är en liten textfil som gör att vår webbplats kan lagra informationstecken (en ”identifierare”) i din webbläsare som endast används av vår webbplats. Cookies används inte för att bestämma den personliga identiteten hos alla som bara besöker vår webbplats. De används för att hjälpa oss att spåra trafikmönster för att förutse användarens föredragna plats och språk så att vi kan rikta dem till rätt lands hemsida när de besöker vår webbplats. Dessa kakor sätts av oss och kallas ”first party cookies”.

På vissa sidor på vår webbplats används cookies för att hjälpa oss att spåra dina intressen när du surfar på Internet, så vi kan skräddarsy mer relevant annonsering till dig och förstå vad som är viktigt för dig.

Vi använder även cookies från tredje part för våra reklam- och marknadsföringsinsatser från andra domäner.

VAD ÄR WEB BEACONS?

Sodexo annonserar ibland på tredje parts webbplatser. Som en del av vår strävan att spåra framgången för våra reklamkampanjer kan vi ibland använda en besökaridentifikationsteknologi som ”webbeacons” eller ”action tags” som räknar besökare som har kommit till vår webbplats efter att ha mött en Sodexo bannerannons på en tredje parts webbplats. Vi använder inte den här tekniken för att komma åt din personliga information och den används endast för att sammanställa aggregerad statistik om besökare som kommer till vår webbplats för att mäta effektiviteten av våra annonser.

Genom att navigera på vår webbplats, accepterar du att vi kan placera cookie och webbbeacons på din dator eller enhet. Om du föredrar att inte ta emot cookies eller webbbeacons, bör du sluta använda vår webbplats eller ändra dina webbläsarinställningar.

 

VILKA COOKIES OCH WEB BEACONS ANVÄNDER VI?

Cookie Detaljer Namn och Upphörande
Cookie information Den här cookie används för att komma ihåg att du har accepter vår integritetspolicy, så du inte behöver acceptera cookies igen. CatAccCookies = forever
Facebook Pixel Vi använder Facebook pixel för att mäta hur det går för våra annonser på Facebook. Läs mer här at https://www.facebook.com/about/privacy/ Ett flertal olika cookies med olika datum för upphörande, vänligen se Facebooks integritetspolicy för detaljer.
Google Analytics Google Analytics cookies – Vi använder cookies för att samla information om hur våra besökare använder vår webbplats, inklusive detaljer om varifrån besökaren kommer och antalet gånger besökaren besökt vår webbplats. Vi använder den här informationen för att förbättra vår webbplats och våra tjänster, samt för att förbättra besökarens upplevelse. Cookien identifierar dig inte personligen, istället samlar den information på ett anonymiserat sätt vilket förflyttas och sparas av Google på servrar i USA i enlighet med deras sekretesspraxis. Läs mer om Google Analytics sekretesspraxis här: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 _ga = 2 år
LinkedIn Vi använder LinkedIn insight Tag för att mäta prestationen av våra annonser av våra annonser på LinkedIn. Läs mer här: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table . Ett flertal olika cookies med olika datum för upphörande, vänligen se LinkedIns integritetspolicy för detaljer.
Mixpanel Vi använder  Mixpanel’s cookie för att samla data kring hur våra besökare använder vår webbplats och för att jämföra beteende med användningen av vår mobil app av samma person. Läs mer här: https://mixpanel.com/legal/privacy-policy Mp_ +[32 digits exadecimal]+_mixpanel = 1 år
Adwords Vi använder oss av remarketing för att annonsera på olika webbplatser.

Google (och liknande tredje part, om du använder dem) kommer att visa annonser på webbplatser som våra användare besöker.

De här annonserna visas på andra webbplatser, baserade på våra användares tidigare besök på vår webbplats genom användandet av cookies.

 

Användare kan välja bort remarketing kampanjer genom att besöka Google’s Ads Settings page. Läs mer om Googles cookies här https://policies.google.com/technologies/cookies

Javascript script körs vid besök.


Kontakta oss 

Om du har frågor eller känner att dina funderingar inte har adresserats i vår cookie policy, besök vår integritetspolicy (https://www.sodexo.se/integritetspolicy/) där du kan hitta kontaktinformation till vårt lokala team som arbetar med dessa frågor eller vår Group Data Protection Officer.

 

In English

This Cookie Policy applies to the global organization of Sodexo entities (hereinafter referred to as “Sodexo”) for all dimensions and activities, in all geographies where we operate.

Sodexo is the data controller who collects and processes the personal information you provide to sodexo.se  (“Our Site”).

Our Cookie Policy aims to show you how we respect the privacy of all visitors to Our Site.

In this policy, “personal information” means data which relates to an individual and which identifies that individual, either directly or indirectly, such as your name or your contact information.

If you have any questions regarding the processing of your personal information on Our Site, please refer to our Online Privacy Policy at https://www.sodexo.se/integritetspolicy/#english or contact us by sending an email using one of the contacts listed on that page.

Our Site uses cookies, Web Beacons  to improve Our Site’s performance and to enhance your browsing experience. Certain areas of Our Site also use cookies to understand more about you, so we can offer you a more personalized browsing experience.

 

WHAT IS A COOKIE?

A cookie is a small text file that allows Our Site to store tokens of information (an ’identifier’) in your browser used only by Our Site.  Cookies are not used to determine the personal identity of anyone who is merely visiting Our Site. They serve to help us track traffic patterns to determine a user’s preferred location and language so that we can direct them to the correct country home page when they visit Our Site. Those cookies are set by us and called first party cookies.

On certain pages of our site, cookies are used to help us track your interests while you browse the internet, so we can tailor more relevant advertising to you, and to understand what is important to you.

We also use third party cookies for our advertising and marketing efforts from other domains.

 

WHAT ARE WEB BEACONS?

Sodexo occasionally advertises on third party web sites. As part of our effort to track the success of our advertising campaigns, we may at times use a visitor identification technology such as ”web beacons,” or ”action tags,” which count visitors who have come to Our Site after being exposed to a Sodexo banner ad on a third party site. We do not use this technology to access your personal information and it is only used to compile aggregated statistics about visitors who come to Our Site to gauge the effectiveness of our ads.

By navigating on Our Site, you agree that we can place cookie and web beacons on your computer or device. If you prefer not to receive cookies or web beacons, then you should stop using Our Site, or consult your browsing settings.

 

WHAT COOKIES AND WEB BEACONS DO WE USE?

 

Cookie Details Name and Expiry
Cookie information This cookie is used by the privacy policy to remember not to ask the user to accept cookies again. CatAccCookies = forever
Facebook Pixel We use the Facebook pixel to measure the performance of our Facebook adverts. Read more at https://www.facebook.com/about/privacy/ A number of cookies with various expiry dates, please see Facebook’s privacy policy for details.
Google Analytics Google Analytics cookies – We use these cookies to collect information about how visitors use our websites, including details of the site where the visitor has come from and the total number of times a visitor has been to our website. We use the information to improve our websites and services, and to enhance our users’ experience. The cookies do not identify you personally, instead they collect information in an anonymous form that is transmitted to and stored by Google on servers in the US in accordance with its privacy practices. Read more about Google Analytics privacy practices at: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 _ga = 2 years
LinkedIn We use the LinkedIn insight Tag to measure the performance of our LinkedIn adverts. Read more at https://www.linkedin.com/legal/cookie-table. A number of cookies with various expiry dates, please see LinkedIn’s privacy policy for details.
Mixpanel We use Mixpanel’s cookie to gather data about how our visitors use the website and to relate such behavior to the usage of our mobile apps by the same person. Read more at https://mixpanel.com/legal/privacy-policy Mp_ +[32 digits exadecimal]+_mixpanel = 1 year
Adwords We use remarketing to advertise across web sites.

Google (and other similar third parties, if you use them) will show ads across web sites that your users are visiting

These ads shown across other web sites are based on a user’s past visits to your web site by using cookies

 

Users can opt out of our remarketing campaign by visiting Google’s Ads Settings page. Read more about Google’s use of cookies at https://policies.google.com/technologies/cookies

Javascript script running upon visit

 

CONTACT US

If you have questions or you do not feel that your concerns have been addressed in this Cookie Policy, please visit our Privacy Policy information (https://www.sodexo.se/integritetspolicy/#english) where you may find the contacts for our local team concerned with these questions or for our Group Data Protection