Säg vad du tycker. Agera på fakta.

Få aktuella och relevanta data om hur din organisation verkligen mår. Weekli skickar varje vecka ut frågor till alla medarbetare som de svarar på helt anonymt. Det ger fakta att agera på.

Vad är Weekli?

Att genomföra en medarbetarundersökning en gång per år hör dåtiden till. Weekli tar regelbundet tempen på organisationen och ger fakta som kan ligga till grund för insikter och kunskap. Utifrån aktuella data är det möjligt att arbeta proaktivt för att förhindra att problem uppstår. Weekli låter alla komma till tals.

1

Weekli ger inte bara siffror – all data sammanställs till överskådliga grafer och tips som ger insikter om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

2

Alla medarbetare kan känna sig trygga med att all information hanteras anonymt. Viktigt för att våga ge helt ärliga svar och även delge känslig information om man till exempel är utsatt för kränkande beteende.

3

Weekli bygger på CopSoq, en frågeenkät som vilar på vetenskaplig grund och är framtagen specifikt för att mäta hur medarbetare upplever sin arbetsmiljö.

4

Beroende på hur man har svarat på tidigare frågor väljer Weekli varje vecka ut nya frågor att svara på. Urvalet säkerställer en helhetsbild som kan följas upp över tid.

Basera dina beslut på fakta

  • Weekli ger förutsättningar för datadriven organisationsutveckling. Med veckovisa mätningar får du tillgång till fakta som kan ligga till grund för handling.

  • Uppfyll kraven i arbetsmiljölagen. Weeklis rapporter ger tidiga varningssignaler om stress, trakasserier eller konflikter. Undvik att problem växer sig stora, agera i tid.

  • Stärk ditt ledarskap med fakta som ger dig insikter om hur du uppfattas av dina medarbetare. Få bekräftelse på vad som fungerar bra och inom vilka områden du behöver utvecklas.

Varför använda Weekli?

Ersätt gissningar med fakta.

Få förståelse för din organisation och medarbetarnas utmaningar.

Skapa en transparent och öppen företagskultur.

Få ett gemensamt språk som gör det enklare att prata om den psykosociala arbetsmiljön.

Få ett verktyg för att följa föreskrifterna om social och organisatorisk arbetsmiljö, AFS 2015:4.

Öka medarbetarengagemanget i organisationen.

Få insikter för självledarskap

  • Du äger din data. Alla svar som du lämnar sammanställs i överskådliga grafer som du kan följa. Du får också sammanfattande kommentarer som hjälper dig till insikt om din situation och hälsa. Weekli är ett bra stöd för självledarskap.

  • All information som du ger är helt anonym. Din chef kan endast se en sammanställning av information på gruppnivå.

  • Genom att svara ärligt på Weeklis frågor bidrar du till att din arbetsplats kan utvecklas i positiv riktning.