Sodexo BRS blir en del av ePassi Group!
In English

ePassi förvärvar två nyckelspelare och befäster sin position som ledande i Norden inom personalförmåner med 1,5 miljoner användare

ePassi Payments Oy, den ledande mobila betalningslösningen för personalförmåner och ett av de snabbast växande företagen i Europa, har slutit avtal om att förvärva Sodexo Benefits & Rewards Service:s (BRS) verksamhet i Norden, vilket inkluderar Sodexo Pass Sweden och det finska företaget Eazybreak Oy. 

Genom dessa uppköp stärker ePassi ytterligare sin position på den nordiska marknaden och närmar sig en användarbas på 1,5 miljoner användare. ePassi har efter dessa förvärv nära 9 000 kunder, fler än 35 000 anslutna leverantörer och en bruttoförsäljning på cirka 350 miljoner euro.

” Efterfrågan på helt digitala och mobilbaserade personalförmåner har accelererat under covid-19 och kommer fortsätta att göra det. Vi är glada över dagens nyheter och vill varmt välkomna de två fantastiska teamen på BRS Sweden och Eazybreak till ePassi. Dessa förvärv förstärker vår ledande position inom friskvård, hälsa, vård och måltidstjänster; och gör oss till en “one-stop-shop” för alla våra nuvarande och framtida kunder” säger Pekka Rantala, VD på ePassi-gruppen.

”Eazybreak Oy och BRS Sweden kommer att påskynda ePassis ambition om att bli världsledande leverantör av mobila betalningstjänster för personalförmåner. Med vår nyligen utvecklade betalningslicens som vi tilldelades 2020, samt nyligen förvärvade Gasellvinnaren ActiWay i Sverige, ser vi fram emot att bredda och utveckla våra digitala produkter och tjänster för att kunna erbjuda de bästa lösningarna och användarupplevelsen till våra kunder”säger Cyrus Shey, medgrundare och Managing Partner för Bregal Milestone och styrelsemedlem i ePassi-gruppen.

ePassi fortsätter sin aggressiva expansionsresa inom mobila betallösningar. Under de senaste tre åren har företaget tecknat samarbetsavtal med stora internationella spelare, inklusive de mobila betallösningsjättarna Alipay och WeChat, samtidigt som de bygger vidare på sin starka organiska tillväxt.

Bregal Milestone är fortfarande majoritetsägare av ePassi Payments Oy. Som en del av denna transaktion kommer Sodexo att återinvestera och bli 15 procent aktieägare i ePassi.

---
Kontakt
Niclas Jernberg, VD ePassi Sweden
Niclas.jernberg@epassi.com
+ 46 707 16 61 89

Pekka Rantala,VD ePassi Group
Pekka.Rantala@epassi.com
+358 40 505 1970

Om ePassi
ePassi Payments Oy grundades år 2007 i Helsinfors, Finland, och är ledande inom mobila betalningstjänster  för personalförmåner. Den unika lösningen kombinerar alla förmåner i en och samma mobilapplikation. ePassi har  över 35 000 anslutna leverantörer, nästan 9 000 kunder och närmare 1,5 miljoner användare. Företaget är ledande inom det nordiska fintech-området och prisbelönades av Financial Times som ett av de snabbast växande företagen i Europa. www.epassi.com

Om Bregal Milestone
Bregal Milestone är ett europeiskt tillväxtkapitalbolag som ägnar sig åt investeringar i teknikföretag med hög tillväxt. Företaget bidrar med tillväxtkapital och strategisk rådgivning för marknadsledande företag inom sektorerna teknik och tekniska tjänster. Bregal Milestone är en del av Bregal Investments, som hittills har investerat mer än 15 miljarder euro.

Om Sodexo Benefits & Rewards Services
Sodexo Benefits & Rewards Services (BRS) Sverige erbjuder personal- och hälsorelaterade tjänster och förmåner inom mat och måltidssegmentet, för att hjälpa arbetsgivare att attrahera, behålla och motivera talanger. Med stor kunskap och insikter om värdet av de anställdas välmående skapar och utvecklar BRS innovativa lösningar för en hållbar och attraktiv arbetsplats, för såväl små företag som för noterade och multinationella bolag. dev.sodexo.se

Om Eazybreak
Eazybreak är ett snabbt växande bolag som grundades 2009. Tjänsten automatiserar administration, betalningar och fakturering av förmåner för företagets anställda och leverantörer. www.eazybreak.com


(In English)

ePassi acquires two key players to cement its position as Nordic champion for employee benefits with nearly 1.5 million users

ePassi Payments Oy, the leading mobile payment solution for employee benefits and one of the fastest growing companies in Europe, has entered an agreement to acquire Sodexo Benefits & Rewards Services’ (BRS) business in Nordics, including Sodexo Pass Sweden and the Finnish company Eazybreak Oy.

Through these acquisitions, ePassi further strengthens its position in the Nordics, nearing a userbase of 1.5 million. The combined entity will have close to 9,000 clients, more than 35,000 affiliated merchants, and a Gross Merchandise Volume of approximately EUR 350 million.

“Demand for fully digital and mobile-based employment benefits has accelerated during covid-19 and beyond.  We are extremely excited about today’s news and warmly welcome the two great teams at BRS Sweden and Eazybreak to the ePassi group. This acquisition reinforces our leadership position across wellness, healthcare, and meals; this makes us a true one-stop-shop payments provider for all our current and future clients”, says Pekka Rantala, CEO, ePassi Group.

“Eazybreak Oy and BRS Sweden will accelerate ePassi’s ambition to become the world’s leading account-to-account payments provider for employee benefits. With our new extended payments license awarded in 2020, and the recent acquisition of Gazelle winner Actiway in Sweden, we look forward to broadening the depth and breadth of our digital products and services to provide the best solution and user experience for our customers”, says Cyrus Shey, Co-Founder and Managing Partner of Bregal Milestone and board member, ePassi Group.

The ePassi Group continues its ambitious expansion in mobile wallet solutions. Over the past three years, the company has signed significant cooperation agreements with major international players, including mobile wallet giants Alipay and WeChat, while rapidly building on its explosive organic growth.

Bregal Milestone remains the majority shareholder of ePassi Payments Oy. As part of this transaction, Sodexo will reinvest and become a 15% shareholder of ePassi.

About ePassi
Founded in 2007 in Helsinki, Finland, ePassi Payments Oy is the leader in account-to-account mobile payments for employee benefits. The unique solution combines all benefits under one mobile application. ePassi now serves over 35,000 affiliated merchants, close to 9,000 employers and nearly 1.5 million employees. A leader in the Nordic fintech space, the company was awarded by the Financial Times as one of the fastest growing companies in Europe. www.epassi.com

About Bregal Milestone
Bregal Milestone is a European technology growth capital firm dedicated to making investments in ambitious, high-growth technology companies. The firm provides growth capital and strategic assistance to support market-leading companies in the technology and technology-enabled services sectors. Bregal Milestone is part of Bregal Investments, who have invested over €15 billion to date.

About Eazybreak
Eazybreak is a fast-growing company founded in 2009. The Service automates administration, payment and invoicing of a company’s employee’s benefits for employees and merchants alike. www.eazybreak.com

About Sodexo Benefits & Rewards Services in Sweden
Sodexo Benefits & Rewards Services (BRS) in Sweden offers employee and health related services and benefits within the meal & food segment, to help employers attract, retain, and motivate talents. With vast knowledge and insights of the value of employees’ well-being BRS creates and develops innovative solutions for a sustainable and attractive workplace for small businesses as well as for listed and multinational companies. dev.sodexo.se

Contacts
Niclas Jernberg, VD ePassi Sweden
+ 46 707 16 61 89
Pekka Rantala, CEO ePassi Group
+358 40 505 1970